Úradná tabuľa - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Obecný úrad

Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.
Naša spoločnosť sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.


  • Oznámenie o návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Stražovské vrchy na roky 2019 - 2048
  1. dokument č.1
  2. dokument č.2

Návrat na obsah