OZ 12.2014-11.2018 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 12.2014-11.2018

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ > Archív zasadnutí OZ

Zasadnutia OZ od december 2014 - do november 2018

zasadnutie OZ 6.11.2018 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zmena rozpočtu
zasadnutie OZ 28.9.2018
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Pružina
Návrhy zmien rozpočtu
Návrh na zmenu v čerpaní RF ku schváleniuzasadnutie OZ 13.7.2018
pozvánka
prazenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN - referendum
Návrh na zmenu rozpočtu
návrh na čerpanie RF
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE PRUŽINA 2018 - 2022
zasadnutie OZ 25.4.2018
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

zasadnutie OZ 21.3.2018
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Individuálna účtovná závierku za rok 2017 spolu so správou  audítora

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
Záverečný účet obce Pružina za rok 2017
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu
Návrh na financovanie úveru
Návrh na zmenu rozpočtu
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
zasadnutie OZ 15.12.2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Schválený rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
DODATOK č. 1 k VZN č. 4/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Pružina
Réžia v ŠJ pri MŠ Pružina - schválenie od 1. 1. 2018
zasadnutie OZ 29.9.2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území Obce Pružina
Návrh na zmeny rozpočtu
Monitorovacia správu k programovému rozpočtu obce k 30. 6. 2017
zasadnutie OZ 18.8.2017 mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zmeny v rozpočte - čerpanie RF
VZN č. 1/ 2017 - O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE

zasadnutie OZ 3.8.2017 mimoriadne
prezenčná listina
zápisnica
uznesenie

zasadnutie OZ 30.6.2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 o výške príspevkov
Konsolidovaná výročná správa obce Pružina za rok 2016
Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2016
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Pružina
zostavenej k 31. decembru 2016
dodatok správy nezávislého auditora k výročnej správe
návrh na zmeny rozpočtu
správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
zasadnutie OZ 29.3.2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Návrh na čerpanie rezervného fondu – ku schváleniu v OZ 29. 3. 2017
Návrh na zmenu rozpočtu
Záverečný účet obce za rok 2016
správa nezávislého auditora
zasadnutie OZ 17. februára 2017
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 20. január 2017 - mimoriadne
uznesenie
zápisnica
zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 16. decembra 2016
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - návrh
Návrh na schválenie réžie v ŠJ na rok 2017
Návrh na schválenie réžie v ŠJ na rok 2017 - príloha
Programový rozpočet na rok 2017, 2018 a 2019
Návrh PR na rok 2017, 2018 a 2019 v číslach
Návrh rozpočtu- 2017,2018,2019 podrobný
zasadnutie OZ 1. decembra 2016 - mimoriadne
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
VZN 3/2016 o územno-plánovacej dokumentácie ÚPN – O Pružina
zasadnutie OZ 12. august 2016
pozvánka
uznesenie
zápisnica
Výročná správa za konsolidovaný celok Obce Pružina za rok 2015
Dodatok správy audítora o overení výročnej správy
Konsolidovaná súvaha 2015

Poznámky KUZ za rok 2015
Sprava auditora_KUZ 2015
tabuľky
VZN 2/2016 - O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
             ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE PRUŽINA

návrh na čerpanie Rezervného fondu
Štatút Klubu dôchodcov Pružina
monitorovacia správa k programovému rozpočtu
zasadnutie OZ 15.4.2016
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Záverečný účtet obce za rok 2015
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 obce Pružina
prehľad investičných akcií za rok 2015
monitoring, rozpočet, výdavky 2015
hodnotiaca správa, výdavky
dodatok č.1 k zásadám hospodárenia z fin. prostriedkami Obce Pružina
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
návrh na zmeny rozpočtu
zasadnutie OZ 11.3.2016 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
príloha k uzneseniu a zápisnici - návrh na zmeny rozpočtu


zasadnutie OZ 28.1.2016 - mimoriadne
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 11. december 2015
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č. 2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina  
DODATOK č. 1 k VZN obce Pružina č. 4/2014 zo dňa 05.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina  
školská jedáleň - prevádzkové náklady
programový rozpočet 2016
rozpočet na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018
zasadnutie OZ 5.11.2015 - mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 25.9.2015
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Účtovná závierka konsolidovaného celku obce Pružina za rok 2014
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky konsolidovaného celku obce Pružina za rok 2014
Výročná správa a Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014
zmeny rozpočtu

zasadnutie OZ 5.6.2015
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Smernica - „Zásady udeľovania Čestného občianstva obce Pružina,  Ceny obce Pružina a Ceny starostu obce Pružina
príloha - poznámky účtovnej jednotky
príloha - zmeny rozpočtu
príloha - správa auditora
príloha - stanovisko hlavného kontrolóra
príloha - záverčný účet obce
VZN 1/2015 - sociálne služby
zasadnutie OZ 10.4.2015 - mimoriadne
uznesenie
zápisnica
zasadnutie OZ 27.3.2015
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
návrh na zmeny rozpočtu - schválený

1. zasadnutie OZ  5.12.2014

prezenčná listina

uznesenie


zápisnica


príloha - návrh na zmeny rozpiočtu k 5.12.2014


priloha - návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017


príloha - programový rozpočet na rok 2015


príloha - rozpočtový harmonogram na rok 2015


príloha - stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu


príloha - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami


doplnok č.2 k VZN 1/2013 - o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce


VZN č.1/2014 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


VZN č.2/2014 - o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp


VZN č.3.2014 - o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce


VZN č.4/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pružina


príhovor starostu obce


sľub starostu obce


Návrat na obsah