OZ 11.2022 - 11.2026 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

OZ 11.2022 - 11.2026

Obecné zastupiteľstvo > Dokumenty zo zasadnutí OZ
ZASADNUTIA OZ NOVEMBER 2022  -  NOVEMBER 2026
Zasadnutie 14. december 2023
VZN č. 3/2023 zo dňa 12.2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina - návrh
VZN č. 2/2023 zo dňa 12.2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - návrh
Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2024, 2025 a 2026
Rekapitulácia rozpočtu na rok 2024 a návrh na r. 2025 a 2026
Návrh programového rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024
VZN č.4/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach - návrh

Zasadnutie 21. september 2023
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 so správou audítora o overení KÚZ a súladu s výročnou správou
Monitorovacia správa k PR k 30. 6. 2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pružina v šk. r. 2022/2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Š. Závodníka Pružina v šk. r. 2022/2023
Žiadosť o nájom priestorov ZŠ Š.Závodníka Pružina
Žiadosti ZŠ Š. Závodníka Pružina o zmeny rozpočtu - asistenti NIVaM
Žiadosti ZŠ Š. Závodníka Pružina o zmeny rozpočtu - ŠKD
Žiadosti ZŠ Š. Závodníka Pružina o zmeny rozpočtu - dotácia z TSK
Žiadosti ZŠ Š. Závodníka Pružina o zmeny rozpočtu - jednorázový príspevok NIVaM
RO-19/2023 - zmeny rozpočtu

Zasadnutie 11. august 2023  -  mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica

Zasadnutie 9. jún 2023
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
rozpočtové opatrenie RO 10/2023

Zasadnutie 29. apríl 2023  -  mimoriadne
prezenčná listina
uznesenie
Dodatok č. 1 k VZN č. 1 /2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina

Zasadnutie 16. marec 2023
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
VZN č.1/2023 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina - 16.3.2023
príloha č.1 - Školská jedáleň pri MŠ Pružina č. 125 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Individuálna účtovná závierka obce Pružina za r. 2022
Správa nezávislého audítora
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina za rok 2022
rozpočtové opatrenie RO 5 2023

Zasadnutie 16. december 2022
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
Schválený rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o podmienkach financovania MŠ a škol.zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
Dodatok č.1 k VZN obce Pružina č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
VZN č. 2/2022 zo dňa 17.12.2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina
Dodatok č. 4 k VZN č. 1 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina
programový rozpočet na roky 2023 2024 a 2025 - zámery a ciele
programový rozpočet na roky 2023 2024 a 2025
rozpočtové opatrenie - RO-23 2022

Zasadnutie 24.11.2022 - ustanovujúce
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
zápisnica
príhovor starostu
sľub starostu
sľub poslancov
Návrat na obsah