Objednávky - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Objednávky

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

P.è.

Èíslo objednávky
Popis obj. plnenia

Celk. hod.
s DPH

Dátum

Dodávate¾

Adresa

IÈO

Dátum zverejnenia

1

02012/2              
Obj. u Vás audit úèt. závierky za rok 2011 s predložením návrhu zmluvy

3 240.00 €                     

02.01.2012   

Audit consult, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

36334715

3.1.2012

2

02012/1                 
Objednávame si u Vás nemocnièný vozík

255.00 €                     

06.01.2012

Výdajòa ZP-MARYNA

974, 017 01 Považská Bystrica, ul. Májová

 

9.1.2012

3

02012/1/C              
Objednávame sii u Vás kanc.tovar

669.89 €                     

23.01.2012   

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

24.1.2012

4

02012/1/D            
Objdenávame si u Vás výrobu hlinikových interierových dverí na obecné bytovky

2 088.00 €                     

24.01.2012   

Elastic, s.r.o.

810, 019 01 Ilava, kpt. Nálepku

 

25.1.2012

5

02012/2/B              
Objednávame si u Vás kancelársky materiál

119.16 €                     

25.01.2012   

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

25.1.2012

6

02012/1/B               
Objednávame si u Vás èistiace prostriedky pre Školskú jedáleò

65.14 €                     

26.01.2012   

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

26.1.2012

7

02012/3/C              
Objednávame si u Vás stavebné a montážne práce pri osaden í hlin.konštrukcii v bytovom dome è. 1039 a è. 1040

220.00 €                     

30.01.2012   

Haviar Václav

428, 01822 Pružina

41099125

31.1.2012

8

02012/2/C             
Objednávame si u Vás èistenie kanlizácie v materskej škole

415.00 €                    

31.01.2012  

Èistenie a opravy kanalizaèných

Pružina 723

37721909

1.2.2012

9

02012/3/B               
Hlavacova Objednávame si u Vás PPP U zelený ruèný

32.40 €                     

06.02.2012   

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

7.2.2012

10

02012/3                  
Objednávame si u Vás vývoz žumpy na Zdravotnom stredisku

44.00 €                     

06.02.2012   

ZO SZZ Pružina

, 01822 Pružina

361172293

7.2.2012

11

02012/5                   
Objed. si u Vás ohròanie snehu miest. komunik.  - poèas snehovej kalamity pod¾a pokynov starostu obce

0.00 €                     

15.02.2012   

Apoleníková O¾ga SHR

391, 01822 Pružina

30182891

16.2.2012

12

02012/7                
Objednávame si u Vás meraè kapacity batérii 1ks dymanic 420

355.20 €                     

20.02.2012   

Emil Kvaššay Autovek

017 01 Považská Bystrica-Považské Podhradie

34970983

22.2.2012

13

02012/8        
Objednávame si u vás školské potreby pre deti v hmotnej núdzi na II. polrok 2011/2012 pre 16 detí        

265.60 €                     

20.02.2012   

Zmiešany tovar-Kronerová ¼ubica

, 01822 Pružina 646

43064035

22.2.2012

14

02012/4                  
objednávame si u Vás èistiace potreby pre Materskú školu Pružina

70.00 €                     

20.02.2012   

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

22.2.2012

15

0201217b  
Objednávame si u Vás prenájom miestnosti na konanie volieb do NR SR na deò 10. marca 2012

100.00 €                    

07.03.2012  

Ivan Krúpa - Rekraèné zariadenie

539, 01822 Pružina

4031118

9.3.2012

16

02012/11                 
Objednávame si u vás kancelársky papier

53.76 €                     

19.03.2012   

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

20.3.2012

17

02012/12               
Objed. si u Vás sprac. rekl. tab. 102 x102+ informaè.tabu¾u Chranená drevina rozm. 042 m x 0,42m

150.00 €                     

26.03.2012   

ANGYAL - Reklama

Dukelská 978, 01701 Považská Bystrica

 

27.3.2012

18

02012/13               
Objednávame si u Vás fošne na opravu poškodených fošní - oplotenia parku Štefana Závodnika pri kulturnom dome Pružina

250.00 €                     

29.03.2012   

Píla Belavý Ján

01821 Dolný Lieskov

 

30.3.2012

19

O2012/15
Objednávame si u Vás PPP U zeleny - ŠJ

27.36 €

02.04.2012

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

30.04.2012

20

O2012/16
Objednávame si u Vás èistiace prostriedky do ŠJ pri MŠ pod¾a vlastného výberu

83.20 €

10.04.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

30.04.2012

21

O2012/19
Objednávame si u Vás materiál k údržbe parkového oplotenia pri Kulturnom dome

356.00 €

14.04.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

30.04.2012

22

O2012/20
Objednávame si u Vás kancelárske potreby

19.24 €

15.04.2012

Ing.Zsolt Marczibal - Connect

925 41 Králov Brod

176444429

30.04.2012

23

O2012/17
Objednávame si u Vás vystúpenie Jadranky na 1. júla 2012

400.00 €

17.04.2012

Umelecká agentúra Colo,colo

165, 91953 Dechtice

 

30.04.2012

24

O2012/18
Objednávame si u Vás zapojenie internetu do KD - klub dôchodcov

80.00 €

19.04.2012

Milan Harant - PETRANET

Rozkvet 2039/77-20, 01701 Považská Bystrica

43249612

30.04.2012

25

O2012/21
Materiál k údržbe VO

1 054.43 €

30.04.2012

Kates,elektroins.mat.

Zamostie, 01701 Povazska Bystrica

31631347

30.04.2012

26

O2012/22
Reklamne predmety-

0.00 €

30.04.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

30.04.2012

27

O2012/22/A
Objednávame si u vás pozáruèný srvis proramového vybavenia IS pre SVB pri roènom vyúètovaní bytov za rok 2011

96.00 €

05.05.2012

Ing. Jozef Vrba

Rozkvet 2010/25-15, 0101 Považská Bystrica

14263131

21.05.2012

28

O2012/23
Objednávame si u Vás tovar

189.09 €

07.05.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

21.05.2012

29

O2012/23/B
Objednávame u Vás prepravu osôb autobusom a to na deò 14.5.2012 do Marianky - pohreb J.Kard.

0.00 €

10.05.2012

SAD TRENCIN

ZLATOVSKA CESTA 29, 91137 TRENCIN

DOD2746

21.05.2012

30

O2012/23/A
Objednávame si u Vás CD s ludovou hudbou vhodnou na gratulácie v celkovej hodnote

45.50 €

18.05.2012

Bejsa, Miro Janošík

264, 01311 Žilina

 

21.05.2012

31

O2012/25
Objednávame si u Vás opravu kosaèky oprava najviac do výšky

51.00 €

18.05.2012

TM-toots s.r.o

Soltesovej 1685/200, 01701 Povazska Bystrica

DOD2935

21.05.2012

32

O2012/25/A
Objednávame si u Vás prepracovanie PD na akciu Zateplenie objektu MŠ Pružina pre úèely Ekofondu SPP

1 000.00 €

18.05.2012

Projart plus s.r.o.

Slovenských partizánov 1130/50, 01701 Pov.Bystrica

46660356

21.05.2012

33

O2012/29/a
Objednávamesi u Vás materiál na opravu a údržbu nasledovných objektov

120.80 €

20.05.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

21.05.2012

34

O2012/24
Objednávame si u Vás dodávku a montáž prepojenia dúchadla na stavaj.rozvody a elektrozariadenia na ÈOV Pružina

0.00 €

21.05.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenèianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

21.05.2012

35

O2012/26
Objednávame si u Vás renovaciu tonerov do tlaèiarní v poète 3 ks

135.00 €

21.05.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

28.05.2012

36

O2012/27
Objednávame u Vás 5 ks pivného setu v akciovej cene 66,90

0.00 €

21.05.2012

Dusan Jance- Krovmont

C.d.721, 01822 Pruzina

ODB3034

28.05.2012

37

O2012/28
Objednávame u Vás nasledovné tlaèivá

0.00 €

25.05.2012

SEVT Bratislava

Plynarenska 6, 82109 Bratislava

31331131

28.05.2012

38

O2012/29
Objednávame si u Vás 110l kontajnery v poète 30 ks

676.80 €

25.05.2012

FEREX,s.r.o.

Vodná 23, 94901 N i t r a

17682258

28.05.2012

39

O2012/28/A
Objednávame si u Vas - materiál na údržbu výpoèto- vej techniky

335.00 €

25.05.2012

DANTEL s.r.o.

, 018861 Beluša

44765355

28.05.2012

40

O2012/32
Objednávame si u Vás motorovú pílu Stihl MS 230 a kanister 3l k motorovej. píle pre ZO DHZ

386.99 €

05.06.2012

TM-toots s.r.o

Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica

DOD2935

18.06.2012

41

O2012/30
Objednávame si u Vás fošne na opravu lavièiek a stolov na ihrisku TJ Pružina

200.00 €

08.06.2012

Píla Belavý Ján

01821 Dolný Lieskov

00

22.06.2012

42

O2012/31
Objednávame si u Vás vývoz žumpy na zdravotnom stredisku Pružina

60.00 €

08.06.2012

ZO SZZ Pružina

01822 Pružina

361172293

22.06.2012

43

O2012/31/A
Projekt na zateplenie objeku MŠ Pružina

1 000.00 €

08.06.2012

Projart plus s.r.o.

Slovenských partizánov 1130/50, 01701 Pov.Bystrica

46660356

22.06.2012

44

O2012/37
objednávame si u Vás materiál k udržbe ihriska

0.00 €

11.06.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

22.06.2012

45

O2012/34
Objednávame si u Vás medialy pre futbalové mužstvo - žiakov v poète 20 ks

21.00 €

13.06.2012

Šport trofej - Marcela Kameniková

Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

43643019

22.06.2012

46

O2012/33
Objednávame si u Vás náhradné diely na kosaèku a to hlava žacia stihl , silon stihl, svieèka mix

43.50 €

13.06.2012

TM-toots s.r.o

Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica

DOD2935

22.06.2012

47

O2012/35
Objednávame si u vás vyšitie loga na trièka k 50 výroèia založenia organiz. fubalu v obci

71.64 €

13.06.2012

Makyta, a.s. Púchov

Prevadzka Pruzina, 02001 1.mája 882/46

31599168

22.06.2012

48

O2012/38
Objednávame si u Vás pohostenie pre 35 ludí na 24.6.2012 , z dôvodu slávnostného odhalenie sochy Jána Nepomuckého

175.00 €

20.06.2012

Ján Janiga - ROSST

519, 01822 Pružina

40709248

22.06.2012

49

O2012/36
Objednávame si u Vás publikáciu Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch

33.90 €

22.06.2012

Obchodná kancelária

Sládkovièova 11, 949901 Nitra

00

22.06.2012

50

O2012/40
Objednávame si u Vás dychovú hudbu Hononitranku na oslavy 50. výroèia organiz. futbalu v obci na deò 1.7.2012

430.00 €

23.06.2012

Dychová hudba - Hornonitranka

Nová 30/6, 97212 Kanianka

30839

23.06.2012

51

O2012/43
Objednávame si Vás elektroinštalaèné práce - montáž plast.rozvádzaèa a hl. istièa na vodárni Chmelisko

45.00 €

29.06.2012

Haviar Milan

106 Pružina

41094328

29.06.2012

52

O2012/41
Objednávame si u Vás výrobu orientaèných tabú¾ v celkovom poète 3 ks

400.00 €

03.07.2012

Adamíková Viera

01817 Jasenica

43126669

03.07.2012

53

O2012/42
objednávame si u Vás kancelársky materiál

196.80 €

03.07.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

03.07.2012

54

O2012/42/A
Objednávame si u Vás vyhotovenie pamätnej knihy

156.00 €

04.07.2012

Lindis Ladislav - LI-NOX

Janošíková 22, 97901 Rimavská Sobota

10906754

04.07.2012

55

O2012/45
Objednávame si u Vás èistiace prostriedky pre škoslkú jedáleò na ve¾ké èistenie

90.50 €

10.07.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

10.07.2012

56

O2012/46
Objednávame si u Vás servis a výmenu olejta na dúchadle Robuschi v ÈOV Pružina.

62.00 €

13.07.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenèianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

13.07.2012

57

O2012/47
Objednávame si u Vás v rámci akcie notebook v cene 99,- € a mobilný interne v sume 29,90 €.

128.90 €

13.07.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžièova 10, 825 13 Bratislava

35763469

13.07.2012

58

O2012/44
Objednávame si u Vás náhradné diely do kosaèky a to :

59.50 €

16.07.2012

TM-toots s.r.o

Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica

DOD2935

16.07.2012

59

O2012/48
Objednávame si u Vás maliarske práce v školskej jedálni pri MS Pružina 200 m2 x 1,3 €

260.00 €

27.07.2012

Miroslav Jance

Malby a natery, 01822 Pruzina 341

34363564

27.07.2012

60

O2012/49
Objednávame si u Vás opravu miestneho rozhlasu v našej obci

100.00 €

06.08.2012

Lubomir Hlusko

Rozkvet, 01701 Pov.Bystrica

32902450

06.08.2012

61

O2012/49/A
Objednávame si u Vás tlaè letákov pre našu obec v poète 200 ks

150.00 €

10.08.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

11.08.2012

62

O2012/49/B
Objednávame si u Vás trièka s potlaèou na cyklomaraton

594.00 €

11.08.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

11.08.2012

63

O2012/57     
Objednávame si u Vás servisne práce na MaR ÈOV Pružina a to- výmenu elektrolytu, nastavenie FM na dúchadle a výmenu membrány

184.32 €

03.09.2012

ARVD s.r.o.

Pusté 861, 01322 Rosina

36405825

11.09.2012

64

O2012/50
Objednávame si u Vás èistiace prostriedky pod¾a vlastného výberu

70.00 €

05.09.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

11.09.2012

65

O2012/51
Objednávame si u Vás zošity pre prredškolákov v poète 25 ks

40.00 €

05.09.2012

NOMIlland s.r.o.

Magnezitárska 11, 04013 Košice

46353119

11.09.2012

66

O2012/52
Objednávame si u Vás uèebné pomôcky pre predškolákov

25.00 €

05.09.2012

Maquita,s.r.o.

Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno

36316881

11.09.2012

67

O2012/53
Objednávame si u Vás tyèový mixer pre ŠJ Pružina

40.00 €

05.09.2012

NAY Elektrodom

, 01701 Považská Bystrica

0035739487

11.09.2012

68

O2012/54
Objednávame si u Vás výrobu hlinikovch konštrukcii a to dvere vonotvar.1440x2450vchod. dvere vonotv. 1800x2580 pravé samozatváraè

2 450.00 €

05.09.2012

Elastic, s.r.o.

810, 019 01 Ilava, kpt. Nálepku

36329185

11.09.2012

69

O2012/55
Objednávame si u Vás STK špeciálneho vozidla KAROSA - CAS K 25, ŠPZ PB710AT

73.00 €

10.09.2012

AUTO CT s.r.o.

, 02052 Mesteèko

36825182

11.09.2012

70

O2012/56
Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv pre pracovníkov v školskej jedálni

87.00 €

10.09.2012

ADET s.r.o

Orlové 149, 01701 Považská Bystrica

31615104

11.09.2012

71

O2012/55/A
Objednávame si u Vás kamennú dr v celkovom množstve 50 ton

107.65 €

11.09.2012

Kamenolomy SR

Ve¾ká Èierana

31559123

11.09.2012

72

O2012/57/A
Objednavame si u Vás benzín do nákladneho auta zn. Lublin motorový olej

37.00 €

17.09.2012

Autodoprava - Milan Richtárik

365, 01701 Sverepec

10876499

25.09.2012

73

O2012/58
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pod¾a vlastného výberu - katalógu

188.00 €

19.09.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

25.09.2012

74

O2012/59
Geometrický plán - ob.zahrada

250.00 €

20.09.2012

Ing. Priedhrosky Bohuslav

01822 Pruzina

17904579

25.09.2012

75

O2012/58/A
Objednávame si u vás úpravu vstupnho schodiska do Materskej školy Pružina

1 550.00 €

20.09.2012

DOSS spol. s.r.o.

Bôrická cesta 103, 01158 Žilina

31559182

25.09.2012

76

O2012/59/A
Objednávame si u Vá opravu nákladného auta

86.00 €

25.09.2012

Milan Malatky-Autodielna

01822 Pruzina c. 477

37282646

25.09.2012

77

O2012/58/B
Objednávame u Vás práce na výmene 2 ks hliníkových dverí v MŠ Pružina

350.00 €

25.09.2012

Haviar Václav

428, 01822 Pružina

41099125

25.09.2012

78

O2012/62
Renovácia toneru - 2 ks HP Q553X á 42,82 Renovácia 2 ks toneru HP CE5O5x á 59,90

246.53 €

15.10.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

24.10.2012

79

O2012/60
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na opravu hrobu nezm. vojaka pod¾a vlastného výberu

38.00 €

15.10.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

24.10.2012

80

O2012/61
Objednávame si u Vás trubice -10ks,starter 10 ks senzor biely 1 ks

37.10 €

15.10.2012

Elmix .sr.o.

Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica

36335649

24.10.2012

81

O2012/62/A
Objednávame si u vás èistiace prostiredky a pracovné rukavice pre Školskú jedáleò Pružina

73.50 €

23.10.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

24.10.2012

82

O2012/64
Objednávame si u Vás PPU poukazy pre školskú jedáleò 500 ks

23.40 €

24.10.2012

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

24.10.2012

83

O2012/65
Objednávame si u Vás úèebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi v celkovej hodnote

215.80 €

24.10.2012

Zmiešany tovar-Kronerová ¼ubica

, 01822 Pružina 646

43064035

24.10.2012

84

O2012/63
bjednávame si u Vás hraèky, didaktické pomôcky tematické hry pre predškolákov MŠ Pružina

1 055.00 €

24.10.2012

NOMIlland s.r.o.

Magnezitárska 11, 04013 Košice

46353119

24.10.2012

85

O2012/66
Objednávame si u Vás oravu èerpadla na ÈOV

400.00 €

31.10.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenèianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

09.11.2012

86

O2012/66/A
Objednávame si u Vás naftu do hasièského auta 200 l

300.00 €

02.11.2012

Autodoprava - Milan Richtárik

365, 01701 Sverepec

10876499

09.11.2012

87

O2012/69
Objednávame si u Vás 2 ks lopty - Aspik

38.00 €

09.11.2012

Malunet s.r.o.

Nádražní 414, 74272 Morkov

27858162

09.11.2012

88

O2012/67
Objednávame si u Vás kontajnery v štandartnom vyhotovení - 2 ks

480.00 €

09.11.2012

FEREX,s.r.o.

Vodná 23, 94901 N i t r a

17682258

09.11.2012

89

O2012/68
Objednávame si u Vás servis + uppgrade na 12 mesiacov k programu ŠJ

39.32 €

09.11.2012

Soft - GL s.r.o.

Belehradska, 04013 Kosice

36182214

09.11.2012

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

.

Návrat na obsah