Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Január - Marec

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

P.è.

Èíslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ÈZ

ÈO

Dát.doruèenia

Dodávate¾

Adresa

IÈO

Dátum zverejnenia

Január 2012

1

DF2012/2
Zaloha plyn-bytovka B

943.00 €

   

01.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

2

DF2012/3
Zaloha plyn-MŠ, ŠJ

757.00 €

   

03.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

3

DF2012/4
Zaloha-plyn OU, matrika

681.00 €

   

03.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

4

DF2012/5
Zaloha plyn-zdravo
t.stredisko

592.00 €

   

03.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

5

DF2012/6
Ceniny-stravne listky

916.56 €

   

03.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

6

DF2011/330/A
telefonne poplatky

3.50 €

   

03.01.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

8.2.2012

7

DF2011/330/C
telefonne poplatky

32.23 €

   

03.01.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

8.2.2012

8

DF2012/1
Zaloha plyn-byt. A

1 115.00 €

   

03.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

9

DF2011/1076
za potraviny do SJ

1 014.56 €

   

10.01.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

00169021

8.2.2012

10

DF2011/1077
za kúpu mäsa do ŠJ

176.03 €

   

10.01.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

8.2.2012

11

DF2012/1001
Tovar pre ŠJ-potraviny

211.20 €

   

10.01.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

8.2.2012

12

DF2011/331
telefonne poplatky

95.50 €

   

10.01.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

8.2.2012

13

DF2011/331/A
služby bezpeèn. technika

33.20 €

   

10.01.2012

Tomas Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

DOD3005

8.2.2012

14

DF2011/332
telefonne poplatky

13.78 €

   

10.01.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

8.2.2012

15

DF2011/332/B
prevádzkovanie ÈOV

216.00 €

   

10.01.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

8.2.2012

16

DF2011/333
obsluha ÈOV

672.00 €

   

10.01.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

8.2.2012

17

DF2011/334
vyúètovanie energie-ihrisko

8.46 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

18

DF2011/335
vyúèt
. energie bytovka B

460.53 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

19

DF2011/336
vyúèt
. energie dom smútku

27.61 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

20

DF2011/337
vyúètovanie energie-CO

21.38 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

21

DF2011/338
vyúèt
. energie kultúrny dom

487.94 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

22

DF2011/339
vyúèt. energ. zdrav. stred.

65.66 €

   

12.01.2012

SSE a.s. Žilina

Ul.Republiky, 01001 Žilina

DOD2731

8.2.2012

23

DF2011/340
za spotrebu vody

791.98 €

   

13.01.2012

Pov.vodarenska spol.

Nova c. 133, 01746 Pov.Bystrica

36672076

8.2.2012

24

DF2011/341
telefonne poplatky -

21.34 €

   

13.01.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

8.2.2012

25

DF2011/342
za finanèný spravodaj

21.37 €

   

13.01.2012

Poradca podnikatela

Narodna, 01001 Zilina

31592503

8.2.2012

26

DF2011/343
za auditorské služby

900.19 €

   

13.01.2012

Audit consult, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

36334715

8.2.2012

27

DF2011/344
skut.nákl. 2011 rozdiel
vyuè.

360.17 €

   

13.01.2012

Obec Jasenica-Spol.urad

01825 Jasenica

DOD2753

8.2.2012

28

DF2012/7
Vozik nemocnièný

255.00 €

   

13.01.2012

Výdajòa ZP-MARYNA

974, 017 01 Považská Bystrica, ul. Májová

36122149

8.2.2012

29

DF2012/8
Služby-ban
. za údaje o ŠFRB

6.00 €

   

13.01.2012

Prima banka Slovensko

Hodžova11, 01011 Žilina

31575951

8.2.2012

30

DF2012/1002
Potraviny pre ŠJ

179.10 €

   

18.01.2012

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

DOD2774

8.2.2012

31

DF2012/1003
Nakup potravin pre ŠJ

64.80 €

   

18.01.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

8.2.2012

32

DF2011/346
vyúèt.plynu ZS

11.16 €

   

19.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

33

DF2011/347
vyúèt.plynu MŠ

283.34 €

   

19.01.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.2.2012

34

DF2012/9
Pop.za poskyt. údajov audit

60.00 €

   

23.01.2012

Prima banka Slovensko

Hodžova11, 01011 Žilina

31575951

8.2.2012

35

DF2012/1004
Potraviny pre ŠJ

35.40 €

   

24.01.2012

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

DOD2774

8.2.2012

36

DF2012/10
Roèný prístup Verejná správa SR a Fin.spravod-on-l

71.00 €

   

25.01.2012

S-EPI

23A, 010 01 Žilina, Martina Rázusa

36014991

8.2.2012

37

DF2012/11
Poplatky banke-poskyt
. info audit

59.76 €

   

26.01.2012

VUB banka

Nam.A.Hlinku 23/28, 01701 Povazska Bystrica

DOD2846

8.2.2012

38

DF2012/12
Spotreba vody-bytovky

44.46 €

   

26.01.2012

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

8.2.2012

39

DF2012/13
Kanc
. potreby-dierovaèka

8.20 €

   

26.01.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

8.2.2012

40

DF2012/14
Kancelársky materiál-OU

119.16 €

   

26.01.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

8.2.2012

41

DF2012/1005
Potraviny pre ŠJ

184.40 €

   

26.01.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

8.2.2012

42

DF2012/15
Èistiace potreby a hygienické-ŠJ

65.14 €

   

27.01.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

8.2.2012

43

DF2012/23A
dvojkrídlové dvere bytovka A

1116.00 €

   

03.02.2012

Elastic s.r.o.

Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava

36329185

13.2.2012

44

DF2012/23B
dvojrídlové dvere bytovka B

972.00 €

   

03.02.2012

Elastic s.r.o.

Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava

36329185

13.2.2012

45

DF12012/1
dodávka dúchadla

6199.78 €

   

26.01.2012

Ferrmont s.r.o

Trenèianska 1320/89, 020 01 Púchov

31619916

13.2.2012

46

DF12012/2
komunikácie a chodníky

14080.21 €

   

26.01.2012

VK SOK

Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie

17970270

13.2.2012

Február 2012

47

DF2012/16
Èistenie kanalizácie-MŠ

413.00 €

   

01.02.2012

Viktor Janèek

Pružina 723

37721909

20.02.2012

48

DF2012/17
Náklady na pr
. SU Jasenica

1 216.34 €

   

01.02.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

20.02.2012

49

DF2012/18
Zaloha plyn-bytovka A

1 115.00 €

   

03.02.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

20.02.2012

50

DF2012/19
Zaloha plyn-bytovka B

943.00 €

   

03.02.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

20.02.2012

51

DF2012/20
Zaloha plyn-MŠ a ŠJ

757.00 €

   

03.02.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

20.02.2012

52

DF2012/21
Zaloha - plyn-OU,matrika

660.00 €

   

03.02.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

20.02.2012

53

DF2012/22
Zaloha plyn-zdrav
. stredisko

574.00 €

   

03.02.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

20.02.2012

54

DF2012/23
Práce na ÈOV v zmysle
zm

644.00 €

   

03.02.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

20.02.2012

55

DF2012/24
Aut
. pooplatok za šírenie hudob.diel

14.28 €

   

06.02.2012

SOZA-Slov.ochr.zv.autor.

Rastislavova 3, 82108 Bratislava

178454

20.02.2012

56

DF2012/25
Systemova podpora Urbis /roèný poplatok/ software

353.66 €

V700/08DZ

 

06.02.2012

Made spol.s.r.o.

Hronske predmestie 4, 97401 Banska Bystrica

DOD3008

20.02.2012

57

DF2012/26
Med
. centrum-lek.prehl.za opatr.

28.00 €

   

07.02.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

20.02.2012

58

DF2012/28
Kanc
. potr. a kanc.zariad. - OU

669.89 €

   

07.02.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

20.02.2012

59

DF2012/29
Telef.poplatky OU

32.52 €

   

07.02.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

20.02.2012

60

DF2012/30
Telefonne poplatky-mobil OU

3.50 €

   

07.02.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

20.02.2012

61

DF2012/31
Telef.popl.-OU

3.98 €

   

07.02.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

20.02.2012

62

DF2012/32
Údržba miestnych komunikácií

561.00 €

z 2.1.2012

 

07.02.2012

ZO SZZ Pružina

, 01822 Pruzina

DOD2747

20.02.2012

63

DF2012/1006
Telef.poplatky - internet

13.78 €

   

08.02.2012

T COM - Slovak Telecom

Karadžièova 10, 810 00 Bratislava

35763469

20.02.2012

64

DF2012/33
Telef.poplatky-OU

13.78 €

   

08.02.2012

T COM - Slovak Telecom

Karadžièova 10, 810 00 Bratislava

35763469

20.02.2012

65

DF2012/34
Poštové poukážky-OU

32.40 €

   

08.02.2012

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

20.02.2012

66

DF2012/35
Vývoz KO a poplatky za ulo
ž. odpadu

1591.33

036/2011skl
054/11

 

09.02.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

20.02.2012

67

DF2012/36
Tel
. poplatky OU, matrika, MŠ

115.13 €

   

09.02.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

20.02.2012

68

DF2012/37
Kancelarske potreby-OU

13.93 €

   

09.02.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

20.02.2012

69

DF2012/38
Web hosting-služby-OU 201-2013

135.02 €

   

09.02.2012

Atlantis Systems s.r.o.

Gorkého 6, 81101 Bratislava

35844230

20.02.2012

70

DF2012/1007
Tovar pre ŠJ

172.31 €

   

09.02.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

20.02.2012

71

DF2012/1008
Tovar pre ŠJ

346.09 €

   

09.02.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

20.02.2012

72

DF2012/1009
Tovar v ŠJ

1 141.37 €

   

09.02.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

00169021

20.02.2012

73

DF2012/40
Prevadzka ÈOV 1/2012

216.00 €

   

13.02.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

20.02.2012

74

DF2012/41
Kerio - Conect - 1 rok

319.20 €

   

13.02.2012

ITC Systems,s.r.o.

Partizanska 7, 01701 Povazska Bystrica

36304921

20.02.2012

75

DF2012/39
Vývoz odpadu + separovaný

1 982.59 €

066/11
036/11 skl

 

13.02.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

20.02.2012

76

DF2012/42

Stravne pre opatrov. podla ZP

72.60 €

   

14.02.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

20.02.2012

77

DF2012/43
Telef.poplatky

25.73 €

   

16.02.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

20.02.2012

78

DF2012/1010
Tovar pre ŠJ

390.16 €

   

22.02.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

02.03.2012

79

DF2012/44
Èistiace a materiálove potr. pre MŠ

69.72 €

   

24.02.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

02.03.2012

80

DF2012/45
Výmena WC v triede predškol.-ŠR

1 020.00 €

   

27.02.2012

Ïurèek Milan

, 017 01 Považská Bystrica

3466148

02.03.2012

81

DF2012/46
Nabíjaèka na batériu - PO

355.20 €

   

27.02.2012

Emil Kvaššay Autovek

, 017 01 Považská Bystrica-Považské Pod

34970983

02.03.2012

82

DF2012/47
Zimná údržba MK

825.00 €

1/2012

 

28.02.2012

ZO SZZ Pružina

, 01822 Pružina

361172293

02.03.2012

Marec 2012

83

DF2012/48
Stravne listky

916.56 €

164667

 

01.03.2012

Edenred Slovakia

Karadžièova, 810 00 Bratislava

31328695

02.03.2012

84

DF2012/49
Záloha plyn-byt.A

1 115.00 €

   

02.03.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

02.03.2012

85

DF2012/50
Zaloha plyn-bytovka B

757.00 €

   

02.03.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

02.03.2012

86

DF2012/52
Zaloha-plyn-OU, matrika

622.00 €

   

02.03.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

02.03.2012

87

DF2012/53
Zaloha - plyn- zdravot.stred
.

541.00 €

   

02.03.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

02.03.2012

88

DF2012/54
Udržba ÈOV

608.00 €

z 2.1.2012

 

02.03.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

02.03.2012

89

DF2012/55
Ives-sluzby-matr
ika-progr.vyb.

25.09 €

R285/2009

 

02.03.2012

IVES

Cs.armady 20, 04118 Kosice

00162957

02.03.2012

90

DF2012/1011
Tovar pre ŠJ

598.41 €

2092010

 

02.03.2012

Bripet zdr. Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

02.03.2012

91

DF2012/56
Telef.poplatky OU

3.98 €

   

02.03.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

02.03.2012

92

DF2012/1012
Tovar pre ŠJ

64.80 €

30082010

 

02.03.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

02.03.2012

93

DF2012/57
Telef.poplatky OU

3.50 €

   

02.03.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

02.03.2012

94

DF 2012/58
Telef.poplatky OU

36.50 €

   

02.03.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

02.03.2012

95

DF12012/3
stavebné práce

209128.50 €

dodatok è.3 1/2008

 

02.03.2011

VK-SOK

Považské Podhradie 323
017 04 Pov. Bystrica

17970270

09.03.2012

96

DF2012/59
Zimná údrzba miest. komunikácií

120.46 €

   

05.03.2012

Apoleníková O¾ga  SHR

391, 01822 Pružina

30182891

09.03.2012

97

DF2012/60
Inzercia v novinách Obzor

42.00 €

   

07.03.2012

PETIT PRESS,a.s.

Fr. Mojtu 18, 94901 N i t r a

35790253

09.03.2012

98

DF2012/1012
Tovar pre ŠJ

1 442.21 €

   

08.03.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

00169021

09.03.2012

99

DF2012/61
TElef.popl.OU,matrika,MŠ a ŠJ 2/2012

99.44 €

   

08.03.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

09.03.2012

100

DF2012/62
Telef.poplatky-OU

13.78 €

   

08.03.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

09.03.2012

101

DF2012/63
Vývoz odp. a popl.za uloženie

2 609.01

036/2011,066/2011,54

 

12.03.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

16.03.2012

102

DF2012/64
Prevadzk.ÈOV za 2/2012

216.00 €

2009-70/119

 

12.03.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

16.03.2012

103

DF2012/65
Stravné za opatrov. za 2/2012

70.95 €

   

12.03.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

16.03.2012

104

DF2012/66
Èlenský príspevok na r.2012

291.30 €

   

12.03.2012

MAS Naše Povazie

Štefanikova 821/21, 02001 Puchov

DOD3009

16.03.2012

105

DF2012/67
Služby BOZP a PO

33.20 €

   

12.03.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

DOD3005

16.03.2012

106

DF2012/68
Škol.potreby pre deti HN

265.00 €

   

12.03.2012

ZT-Kronerová ¼ubica

, 01822 Pružina 646

43064035

16.03.2012

107

DF2012/69
Preplatné Právo pre obce

39.76 €

   

13.03.2012

IURA EDITION,spol. s r.o

Oravska 17, 82109 Bratislava 2

DOD2887

16.03.2012

108

DF2012/1013
Tovar pre ŠJ

233.94 €

30082010

 

14.03.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

16.03.2012

109

DF2012/70
Telefonne poplatky za OU-2/2012

27.71 €

   

16.03.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

16.03.2012

110

DF2012/71
Nakup kanc.papiera OU

53.76 €

   

20.03.2012

PAPERA s.r.o.

Èerešòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

23.03.2012

111

DF2012/1014
Tovar pre ŠJ

233.21 €

2092010

 

21.03.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

23.03.2012

112

DF2012/72
Nájom voleb.miest. 10. 03. 2012

100.00 €

   

28.03.2012

Ivan Krúpa - RZ Priedhorie

539, 01822 Pružina

4031118

30.03.2012

113

DF2012/1015
Tovar pre ŠJ

64.80 €

   

28.03.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

30.03.2012

Návrat na obsah