Obec Pružina

Prejsť na obsah

 Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2021, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnch daniach.  Daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť sú povinní  do 31.01.2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Daňové priznanie je povinný podať:
 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2021 (od 01.01.2021 do 31.12.2021 -  kúpou, darovaním, dedením)  a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľnosti,
 • daňovník, ktorému bolo  vydané právoplatné stavebné povolenie,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 • daňovník, ktorý zrealizoval drobnú stavbu.
K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu z Okresného úradu, katastrálny odbor Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…
Daň za psa:
 • podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
 • uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.
Poplatok za komunálny odpad:
Žiadame občanov - študentov  a pracujúcich mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavali/jú viac ako 90 dní,  aby doručili na Obecný úrad v Pružine doklady preukazujúce túto skutočnosť.
Priznanie môžete podať:
 • osobne
 • vhodiť do schránky pri vchode na obecný úrad
 • zaslať poštou
 • cez e-schránku www.slovenko.sk (musíte mať elektronický občiansky preukaz).

kontaktná osoba: D. Mikulová
číslo telefónu: 042/4358731
_____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
   starosta obce podpísal v rámci programu Intereg V-A SR - ČR cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho kraja a  Zlínskeho kraja zmluvu o spolupráci medzi obcou Pružina (SR) a mestom  Brumov-Bílnice (ČR). Na základe tejto spolupráce bola vypracovaná  žiadosť s názvom Potulky vidiekom pohraničia, kde by sa mala realizovať  stavba  rozhľadne na Chmelisku a cyklotrasa k nej spolu s mobiliárom, ktorá  bude napojená na oficiálnu cyklotrasu TSK a v Brumove cyklotrasa ,   ktorá bude napojená na cyklotrasu Zlínského kraja. Žiadosť bola podaná  na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyhodnocovací  proces má trvať približne  90 dní - 24.6.2019 21.46
  _____________________________________________________________________
   V snahe zvýšiť technickú úroveň miestneho rozhlasu v našej obci Pružina spúšťame službu: odosielanie hláseného oznamu formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu. Z tohto dôvodu sa preto na Vás obraciame s ponukou: HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO. Blžšie info a registračný formulár v priílohe - 11.6.2019 20.59
  _____________________________________________________________________
   Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby  si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do  prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové  odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.   Za  týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré  sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s  ohniskami.
  _____________________________________________________________________
   Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
  _____________________________________________________________________
   Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali, že v našej obci máte možnosť využiť novú službu - donáška liekov a zdravotných pomôcok až domov. Služba je bezplatná. Lekáreň u Broja na základe Vášho súhlasu vyzdvihne recept u Vášho lekára v Považskej Bystrici, pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora). Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý utorok. Služba je bezplatná.
  Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici.
  ______________________________________________________________________


  -
  staršie aktuality >


  Odpad
  ...

   ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 3.2.2022
  ___________________________________________________________________________________
   dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27  denné menu


  Kontakt Obecný úrad Pružina:
  Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
  tel: 042/4358001
  tel: 042/4358739
  tel: 042/4358731
  mobil: 0902245270


  NAHLASOVANIE PORÚCH:

  0850 111 727  plynárne

  0800 159 000  elektrárne

  042/433 11 53  vodárne  Návrat na obsah